Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Ποιοι Είμαστε

Το www.sandaloxylo.gr (εφεξής “ Ιστοσελίδα”) αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων µέσω Διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης µε διακριτικό τίτλο “Sandaloxylo” της Ανθής Χατζηαποστόλου του Ιωάννη που διατηρεί της έδρα της στην Καισαριανή Αττικής, οδός Κέννεντυ, αρ. 29, Τ.Κ 16121 με Α.Φ.Μ. 125897283, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών,. (εφεξής Sandaloxylo).

  1. Όροι & Προϋποθέσεις

Το παρόν καθορίζει τους όρους (δικαιώματα, υποχρεώσεις, ευθύνη μερών) που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και την αγορά προϊόντων από την υποβολή παραγγελιών µέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) αυτής της Ιστοσελίδας. Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η Sandaloxylo.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, δεδομένου ότι η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της από τον επισκέπτη/χρήστη και η υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδα.

Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού ή πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες/επισκέπτες.

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελεί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ [όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω].

Η Sandaloxylo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης, με ανάρτηση της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων και  εφαρμοστέων  Όρων Χρήσης, χωρίς ωστόσο οι αλλαγές αυτές να περιλαμβάνουν τις ήδη υποβληθείσες παραγγελίες.

 Η Sandaloxylo διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο µε τους παρόντες γενικούς Όρους χρήσης, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η µη ενάσκηση από την Sandaloxylo των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Η Sandaloxylo δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, πανδημία κλπ.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά µε την ιστοσελίδα και τη λειτουργία της, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sandaloxylo@gmail.com.

H χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς και µε τρόπο που να µην παρεμποδίζει την χρήση της από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί σύμφωνα µε τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να µην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτή, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την Sandaloxylo µέσω αυτών.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο µε δική του αποκλειστικά ευθύνη.

ΙI. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο   παρών δικτυακός τόπος και όλο το περιεχόμενό του συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμίας, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Sandaloxylo και προστατεύονται σύμφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται µέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία της Sandaloxylo, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

Για την ύπαρξη της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση ή σύμβαση ή απαγορευτική ρήτρα κατά των προσβολών της. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά µε τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

IΙΙ. Περιορισμός Ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιάζονται στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση µε τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής µε τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η Sandaloxylo καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται και συμφωνούν µε την αδυναμία της Sandaloxylo να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται µέσω αυτού, ενώ παράλληλα η Sandaloxylo δεν ευθύνεται για τυχόν ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη τρίτων και εν γένει λόγους µη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της.

Περαιτέρω, δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους µη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πανδημίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Sandaloxyloπεριορίζεται στις εκ της συμβάσεως µε τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Η Sandaloxylo δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από αυτήν και εφόσον ελήφθησαν εκ μέρους της όλα τα προληπτικά μέτρα.

Οι παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όμως µε την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί. Σε περίπτωση, δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η Sandaloxylo από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή.

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται µέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση συνεπαγόμενη µε οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, η Sandaloxylo δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων µέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για την Sandaloxylo, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

 Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/ επισκέπτες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση µέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, µε ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, η Sandaloxylo δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση µε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Sandaloxylo, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

Κατά συνέπεια, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η Sandaloxylo ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση µε δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο Νόμος ή οι παρόντες Όροι.

  1. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Νόμους και Κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης οι χρήστες/ επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται µέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο µε τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι, δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή µε e-mail ή μετάδοση µε άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους µε οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα µε την νομοθεσία ή µε συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται ακόμα, να µην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρία µέσω αυτού. Η χρήση του δικτυακού τόπου µε τρόπο παράνομο ή µε τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης της Sandaloxylo, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Επίσης υποχρεούται κάθε χρήστης/επισκέπτης να µην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να µην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να µην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να µην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

  1. Ασφάλεια

Η  Sandaloxylo έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων [ΒΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ], καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται µε τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η   τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/µέλος στην Sandaloxylo είναι εμπιστευτικές και η τελευταία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους µόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  1. Ακρίβεια των Πληροφοριών – Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Κατά την περιγραφή των προϊόντων µας στην Ιστοσελίδα, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Sandaloxylo. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυούμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη.

VII. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Εάν επιθυμείται να αγοράσετε ένα προϊόν ή να κάνετε χρήση ορισμένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό σε εμάς. Προκειμένου να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό κάντε κλικ [εδώ] και συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία µε τα προσωπικά σας στοιχεία. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε περιορίζονται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο και ανάλογο και θα διαχειριστεί σύμφωνα µε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εισάγοντας οποιαδήποτε πληροφορία στα πεδία της Ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

(α) είστε άνω των 18 ετών

(β) χρησιμοποιείτε την αληθινή σας ταυτότητα,

(γ) παρέχετε µόνο αληθείς, ακριβείς, εν ισχύ και πλήρεις πληροφορίες και

(δ) θα διατηρήσετε και θα ενημερώνετε άμεσα τις πληροφορίες που παρέχετε προκειμένου να παραμένουν αυτές αληθινές, ακριβείς, εν ισχύ και πλήρεις ανά πάσα στιγμή.

Επίσης, συμφωνείτε να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού σας καθώς και των κωδικών σας για την χρήση και πρόσβαση στο Site ή οποιοδήποτε μέρος αυτού και συμφωνείτε να µην επιτρέπετε σε άλλα πρόσωπα να χρησιμοποιούν το όνομα (-τα) ή τον κωδικό (-ούς) σας. Θα είστε υπεύθυνοι για κάθε πράξη που λαμβάνει χώρα µέσω του λογαριασμού ή κωδικού σας. Δεν έχουμε και δεν θα έχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε προς τις παρούσες υποχρεώσεις. Κάθε πληροφορία που παρέχετε σε εμάς θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα µε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ένα όνομα χρήστη ή έναν κωδικό ή εάν αντιληφθείτε κάποια απώλεια, κλοπή ή µη εξουσιοδοτημένη χρήση ονόματος χρήστη ή κωδικού, παρακαλούμε όπως  µας ειδοποιήσετε άμεσα.

Η Sandaloxylo διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή να τροποποιεί οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή κωδικό ανά πάσα στιγμή και για κάθε αιτία. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αρνείται την υπηρεσία και/ή να απενεργοποιεί λογαριασμούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή σε περίπτωση που κριθεί ότι είναι προς όφελος της Sandaloxylo να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο.

VIII. Λοιποί Όροι / Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Sandaloxylo και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.

Οι παραπάνω Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι πληροφορίες και αξιολογήσεις που τυχόν υποβάλλουν χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου στην Ιστοσελίδα και µέσω αυτής, λογίζονται ως πληροφορίες  µη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Ακόμα, η Εταιρία μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες.